Dostawa odczynników chemicznych – ZP.262.5.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – (plik *.pdf – 108 KB)


Informacja z otwarcia ofert – (plik *.pdf – 103 KB)


Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – (plik *.pdf – 103 KB)


Ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00122295 – (plik *.pdf – 77 KB)
Specyfikacja Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 339 KB)
Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia – (plik *.docx – 30 KB)