Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) do nieruchomości Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt – ZP.262.10.2022

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – (plik. *.pdf – 583 KB)
Informacja z otwarcia ofert – (plik *.pdf – 102 KB)
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – (plik *.pdf – 102 KB)
Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ I – (plik *.pdf – 150 KB)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (zmiana I) – (plik *.pdf – 542 KB)


Ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00201878 – (plik *.pdf – 104 KB)
Specyfikacja Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 542 KB)
Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia – (plik *.docx – 45 KB)