Bezgotówkowy zakup paliw płynnych – ZP.262.7.2018


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – (plik *.pdf – 122 KB)


Odpowiedzi na pytania do SIWZ I – (plik *.pdf – 205 KB)


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – (plik *.pdf – 217 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 434 KB)
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.docx – 34 KB)