Dostawa aparatu do oznaczania składu mleka surowego – ZP.262.1.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – (plik *.pdf – 177 KB)


Informacja z otwarcia ofert – (plik *.pdf -173 KB)


Ogłoszenie o zamówieniu – (plik *.pdf – 128 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – (plik *.pdf – 556 KB)
Załączniki do SIWZ – (plik *.docx – 47 kB)
Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – (plik *.pdf – 79 KB)
Skompresowany Jednolity europejski dokument zamówienia w formacie *.XML – (plik *.zip – 11 KB)