Dostawa energii elektrycznej – ZP.262.5.2018


Informacja o wyniku postępowania – (plik *.pdf – 127KB)


Zawiadomienie o danych podawanych podczas otwarcia ofert – (plik *.pdf – 312KB)


W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) przedstawiamy złożone pytania i udzielamy odpowiedzi:

Odpowiedzi na pytania do SWIZ I – (plik *.pdf – 177KB)
Odpowiedzi na pytania do SWIZ II – (plik *.pdf – 168KB)
Odpowiedzi na pytania do SWIZ III – (plik *.pdf – 172KB)
Odpowiedzi na pytania do SWIZ IV – (plik *.pdf – 181KB)
Odpowiedzi na pytania do SWIZ V – (plik *.pdf – 169KB)
Odpowiedzi na pytania do SWIZ VI – (plik *.pdf – 171KB)


Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) modyfikacji ulega treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej.
W Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz Formularzu ofertowym dokonuje się zmiany w rodzaju Grupy taryfowej OSD dla Punktu poboru energii w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 135 i ul. Naramowickiej 144.

W pozostałych zapisach Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. Modyfikacja SIWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (modyfikacja 19.07.2018 r.) – (plik *.pdf – 468KB)


Ogłoszenie o zamówieniu ZP.262.5.2018 – (plik *.pdf – 216KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 468KB)
Załączniki – (plik *.docx – 40KB)