Dostawa odczynników chemicznych – ZP-461-9/2017


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – (plik *.pdf – 337KB)


Zawiadomienie o danych podawanych podczas otwarcia ofert – (plik *.pdf – 284KB)


Odpowiedzi na pytania do SIWZ – (plik *.pdf – 519KB)


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – (plik *.pdf – 210KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 787KB)
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.docx – 31KB)