INFORMACJA o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

API.233.5.2018

INFORMACJA

o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt,
przechowywanych we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 12

Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.04.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa,
(Dz. U. poz.2259, oraz z 2017 poz.624) – Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie informuje, że posiada zbędne i zużyte następujące składniki majątkowe:plik*.pdf(1,26MB)