Deklaracja dostępności

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.kchz.agro.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
* brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
* zastosowania koloru dla wyróżnienia linków tekstowych;
* prezentowanie tekstu w postaci tabel oraz dokumentów w formacie pdf niedostępnych dla
czytników;
* zastosowanie poruszających się elementów serwisu (slider) bez funkcji zatrzymania ruchu;
* brak pełnej zgodności ze standardami – kompatybilność (współpraca) z oprogramowaniem użytkownika lub technologiami wspomagającymi.
Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-02.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Czajka,
kchz@kchz.agro.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 632 01 42.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście od ul. Sokołowskiej. W odległości ok. 110 metrów od wejścia znajdują się przystanki tramwajowe ZTM – Sokołowska 03 i 04: ulica: Wolska, linie tramwajowe: 10, 26 (stan na 5 grudnia 2023 r.)

W odległości ok. 500 metrów od wejścia (skrzyżowanie ul. Górczewskiej i Sokołowskiej) znajduje się stacja „Młynów” (druga linia metra).

Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia. Przy drzwiach wejściowych zainstalowany jest domofon do kontaktu z sekretariatem. Wejście jest dostępne w godzinach 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

Do części korytarza, w której znajduje się sekretariat prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku upoważnieni są pracownicy Wydziału Administracji. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą domofonu znajdującego się przy drzwiach wejściowych. Dodatkowo pracownik sekretariatu posiada podgląd wejścia dzięki kamerom monitoringu.

Toaleta znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku jest pętla indukcyjna.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwego wydziału zlokalizowanego na I piętrze budynku istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Data publikacji: 2020-04-16, data aktualizacji: 2024-07-25