Kierownictwo Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

Leszek Sobolewski
Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

Leszek Sobolewski, urodzony 14.06.1958 r. w Lesznie.
Przygotowanie zawodowe
Wydział Zootechniczny Akademii Rolniczej w Poznaniu z tytułem magistra inżyniera zootechniki, specjalizacja hodowla zwierząt futerkowych.
Studia podyplomowe: Planowanie i organizacja hodowli bydła na Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Przebieg pracy
Specjalista ds. doradztwa rolniczego w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Białymstoku – 1983 r.;
od września 1983 r. do 2002 r.: specjalista, st. specjalista, główny specjalista, kierownik działu oceny bydła OSHZ/Oddział Białostocki KCHZ,
od 2002 r. do 2005 r. kierownik Oddziału Białostockiego,
od 2006 r. zatrudniony na stanowisku z-cy dyrektora KCHZ, następnie powołany na stanowisko dyrektora KCHZ.
Żonaty, syn i córka.

Monika Kajak
Zastępca Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

Monika Kajak, urodzona 01.05.1983 r. w Żyrardowie.
Przygotowanie zawodowe
Wydział Rolnictwa i Biologii, kierunek Biologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z tytułem magistra.
Wydział Prawa i Administracji, kierunek Administracja w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie z tytułem magistra.
Przebieg pracy
Od 2007 r. do 2023 r.: referent, asystent, specjalista, starszy specjalista, główny specjalista w Wydziale Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich KCHZ, koordynator Zespołu Hodowli Pszczół KCHZ,
od marca 2023 r. zatrudniona na stanowisku zastępcy dyrektora KCHZ.

Mężatka, 2 córki.