Bezgotówkowy zakup paliw płynnych

Warszawa, 27 listopad 2014 r.

ZP-461-5/2014

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt”, znak postępowania ZP-461-5/2014, z dwóch z złożonych ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana Oferta nr 2:

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Cena oferty 223 062,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów z pośród ważnie złożonych ofert tj. 100 pkt. Zamawiający działając w oparciu o art. 94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawrze umowę nie wcześniej niż 12.12.2014 r.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o ofertach odrzuconych:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – Prawo zamówień publicznych oferta Wykonawcy “Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa” została odrzucona.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający zgodnie z zapisem art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w ROZDZIALE V ust 1 pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zażądał przedstawienia wykazu stacji paliw na terenie całego kraju na których Wykonawca będzie realizował dostawę paliwa, potwierdzającego dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Zamawiający uznał warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wprowadzony i działający system bezgotówkowego zakupu paliw przynajmniej na 15 całodobowych stacjach paliw na terenie każdego z województw z uwzględnieniem miast Warszawa, Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk, Wrocław, Koszalin, Kielce, Olsztyn, Białystok, Rzeszów, Lublin, Katowice, Kraków, Szczecin.
Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu złożył ofertę, na którą składa się druk oferty, oświadczenia oraz pozostałe dokumenty wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożony przez Wykonawcę formularz „Wykaz stacji” stanowiący załącznik do oferty nie potwierdza spełniania postawionego przez Zamawiającego warunku opisanego w ROZDZIALE V ust 1 pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z ilości 15 stacji wymaganych do spełnienia warunku Wykonawca wykazuje odpowiednio w województwie opolskim jedynie 6 stacji paliw, podkarpackim 14 stacji paliw, podlaskim 11 stacji paliw oraz świętokrzyskim 11 stacji paliw na których możliwa jest realizacja zamówienia.

Skutkiem nie spełnienia przez Wykonawcę opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jest odrzucenie oferty.

Wykonawcy którego oferta została odrzucona przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma.

 


Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 79 KB)
Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 78 KB)


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – (plik *.pdf – 160 KB )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 438 KB )
Załączniki – (plik *.doc – 65 KB )


 

Zostaw komentarz