Działalność Kontrolna

Kompetencje kontroli

Na podstawie art. 41 ust 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jednolity ustawy – Dz. U. z 2017 r., poz. 2132), pracownicy Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, wykonując czynności kontrolne, po przedstawieniu upoważnienia do ich wykonywania udzielonego przez Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierzat, mają prawo do: 1) wstępu na grunty, w tym leśne, i do obiektów, w których są utrzymywane zwierzęta, do zakładów wylęgu drobiu oraz do obiektów, w których jest produkowany i przechowywany materiał biologiczny,
2) oględzin zwierząt, przeprowadzania badań i pobierania próbek krwi oraz próbek materiału biologicznego,
3) kontroli dokumentów hodowlanych i innych niezbędnych dokumentów,
4) żądania pisemnych i ustnych wyjaśnień.

Zadania kontroli

Do zadań statutowych Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt należy prowadzenie kontroli w zakresie hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich tych gatunków, których prowadzenie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej nie jest zadaniem Krajowego Centrum oraz prowadzenie kontroli w zakresie, za jaki nie odpowiada Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Na podstawie art 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jednolity ustawy – Dz. U. z 2017 r., poz. 2132) Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt wykonuje zadania z zakresu hodowli i rozrodu zwierząt przez kontrolę:

a) w zakresie prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz hodowli zwierząt i rozrodu,

b) zootechniczną w handlu,

c) sposobu wykorzystania środków pochodzących z dotacji budżetowych przyznanych podmiotom realizującym zadania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej.

Zostaw komentarz