obrazek

Działalność

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt wykonuje zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jednolity ustawy – Dz. U. z 2017 r., poz. 2132), przez:
1) kontrolę:
a) w zakresie prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej oraz hodowli zwierząt i rozrodu,
b) zootechniczną w handlu,
c) sposobu wykorzystania środków pochodzących z dotacji budżetowych przyznanych podmiotom realizującym zadania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej;
2) prowadzenie:
a) laboratorium badania grup krwi,
b) laboratorium referencyjnego badającego mleko w ramach oceny wartości użytkowej bydła, owiec i kóz;
3) współpracę z organizacjami międzynarodowymi działającymi w dziedzinie hodowli, oceny i rozrodu zwierząt gospodarskich. read more

obrazek

Informacja na temat pracy jednostki w czasie zagrożenia koronawirusem

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym i rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo pracowników podmiotów kontrolowanych i współpracujących, hodowców oraz pracowników jednostki, ogranicza się czasowo wykonywanie w terenie czynności związanych z prowadzonymi i planowanymi kontrolami oraz oceną zwierząt.

Ponadto, ze względu na zaistniałą sytuację, zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich i osobistego udziału przy załatwianiu spraw w siedzibie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 lecz z uwagi na zmniejszenie obsady etatowej do niezbędnego minimum, kontakt bezpośredni i telefoniczny z pracownikami Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt może być utrudniony.

Zachęcamy Państwa do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, ewentualnie poczty tradycyjnej. Zapewniamy, że wszystkie sprawy zostaną załatwione bez zbędnej zwłoki, jednak w sposób i formie dostosowanej do aktualnej sytuacji.

Jednocześnie informujemy, że od 16-03-2020 (poniedziałek) do odwołania, badania mleka metodami referencyjnymi w Laboratorium Oceny Mleka Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt Laboratorium Referencyjnym z/s w Parzniewie będą wykonywane tylko 2 dni w tygodniu: wtorek i piątek. Badania metodą instrumentalną są obecnie wykonywane bez zmian. Proszę o uwzględnienie tej sytuacji przy planowaniu badań.

Kontakt:

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
Sekretariat
telefon: 22 632 01 42
faks: 22 632 01 15
email: kchz@kchz.agro.pl

Laboratorium Oceny Mleka
Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt
Laboratorium Referencyjne z/s w Parzniewie
telefon: 22 759 82 09
faks: 22 730 02 63
email: lom_parzniew@kchz.agro.pl

obrazek

Dostawa odczynników chemicznych – ZP.262.1.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – (plik *.pdf – 180 KB)

Informacja z otwarcia ofert – (plik *.pdf – 178 KB)

Odpowiedź na pytania do SIWZ – (plik *.pdf -185 KB)
Odpowiedź na pytania do SIWZ – (plik *.pdf – 176 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – (plik *.pdf – 158 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 536 KB)
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.docx – 35 KB)

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych – ZP.262.5.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – (plik *.pdf – 179 KB)

Informacja z otwarcia ofert – (plik *.pdf – 173 KB)

Odpowiedź na pytania do SIWZ – (plik *.pdf – 30 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu – (plik *.pdf – 217 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 453 KB)
Załączniki do SIWZ – (plik *.docx – 48 KB)