Laboratorium

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36), Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt prowadzi laboratorium referencyjne badające mleko w ramach oceny wartości użytkowej bydła, owiec i kóz, które wykonuje zadania polegające na:combifos
1) przygotowywaniu materiałów odniesienia,
2) organizowaniu badań porównawczych w celu ujednolicenia standardów i metod analitycznych,
3) prowadzeniu szkoleń pracowników laboratoriów, o których mowa w art. 20 wyżej wymienionej ustawy,
4) przeprowadzaniu badań laboratoryjnych mających na celu potwierdzenie wyników badań przeprowadzonych przez inne laboratoria, w szczególności jeżeli otrzymane wyniki badań budzą wątpliwości.

Laboratorium referencyjne jest członkiem CECALAIT.

Certyfikat jakości ICAR (plik *.pdf – 2 MB)

Certyfikat PCA nr AB467 (plik *.pdf – 809 KB)

Zakres Akredytacji nr AB467 (plik *.pdf – 295 KB)

Harmonogram prób wzorcowych

Laboratorium Oceny Mleka Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Parzniewie podaje harmonogram wysyłki wzorców, prób kalibracyjnych i terminy badań międzylaboratoryjnych:


Harmonogram wysyłki próbek do porównań międzylaboratoryjnych na rok 2024 (plik *.pdf – 564 KB)

Harmonogram wysyłki materiałów odniesienia na rok 2024 (plik *.pdf – 705 KB)flachy


Wysyłka będzie realizowana przez firmę kurierską. Zastrzega się zmianę w/w terminów o jeden dzień.

Prosimy o złożenie zamówień na załączonym druku wraz z upoważnieniem do wystawienia faktur bez Państwa podpisu.


Zamówienie na materiały odniesienia (mleko wzorcowe) na rok 2024 (plik *.pdf – 271 KB)

Zamówienie na materiały odniesienia (zestawy kalibracyjne) na rok 2024 (plik *.pdf – 221 KB)

Zamówienie na porównania międzylaboratoryjne na rok 2024 (plik *.pdf – 221 KB)


Zamówienia prosimy składać na cały rok. W ciągu roku możliwe będzie dokonanie zmian w złożonych zamówieniach. W przypadku zamówień jednorazowych należy je przysłać z miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do oczekiwanego terminu dostarczenia.

Regulamin uczestnictwa w programie badań międzylaboratoryjnych LOM KCHZ LR dla laboratoriów zajmujących się badaniem mleka surowego – (plik *.pdf)

Formularz “Sprawozdania z badań międzylaboratoryjnych na zawartość tłuszczu w śmietance” – (plik *.pdf)
Formularz “Sprawozdania z badań międzylaboratoryjnych na punkt zamarzania mleka surowego” – (plik *.pdf)
Formularz “Sprawozdania z badań międzylaboratoryjnych na skład chemiczny” – (plik *.pdf)