Personel

Szewczyk Agnieszka – Główny Specjalista – Kierownik

Angowska Karolina – Starszy specjalista
Cieślakowska-Pliszka Dorota – Główny specjalista
Dąbrowski Marek– Pracownik gospodarczy – kierowca
Grzegorczyk Dariusz – Asystent
Janke Bartosz – Specjalista
Jarczewska Bożena – Asystent
Jaszczyk Katarzyna– Asystent
Jaworska Daria – Specjalista
Kacprzyk Katarzyna – Asystent
Kamińska Beata – Główny Specjalista
Koza Ewa – Robotnik Gospodarczy
Kryjan Ewa – Specjalista
Pydyn Mateusz – Asystent
Rauzen-Zatyka Agnieszka – Asystent
Serafin Arletta – Asystent
Świderska Magdalena – Główny Specjalista
Wachowicz Ryszard – Starszy Rzemieślnik
Worek Piotr – Asystent
Wójcik Joanna – Specjalista

Majątek

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt użytkuje otrzymany w zarząd majątek Skarbu Państwa niezbędny do prawidłowego wykonywania zadań statutowych jednostki.
Majątek Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt stanowią:
1. środki trwałe, z tego:
– grunty,
– budynki biurowe,
– urządzenia techniczne
– środki transportu oraz
– wyposażenie biurowe i laboratoryjne,
2. wartości niematerialne i prawne,
3. pozostałe środki trwałe.

Kompetencje kontroli

Na podstawie art. 35 ust. 2 i ust. 3 wyżej wymienionej ustawy pracownicy Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt wykonują czynności kontrolne w ramach kontroli po uzyskaniu upoważnienia do ich wykonywania udzielonego przez Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt lub osobę przez niego upoważnioną.

Po przedstawieniu wyżej wymienionego upoważnienia mają prawo do:
1) wstępu na grunty i do obiektów, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, do zakładów wylęgu drobiu oraz do obiektów, w których jest pozyskiwany, produkowany, przetwarzany lub przechowywany materiał biologiczny;
2) oględzin zwierząt gospodarskich, przeprowadzania badań i pobierania próbek krwi oraz próbek materiału biologicznego;
3) kontroli świadectw zootechnicznych, dokumentów hodowlanych i innych dokumentów w zakresie objętym przedmiotem kontroli;
4) dostępu do komputerowych systemów zarządzania informacjami w zakresie objętym przedmiotem kontroli oraz do danych zawartych w tych systemach;
5) żądania pisemnych i ustnych wyjaśnień w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

Instrukcja obsługi

Instrukcja korzystania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej
Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (BIP KCHZ)
Strona podmiotowa BIP KCHZ tworzona jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP umożliwia menu przedmiotowe umieszczone po lewej stronie ekranu. Podzielone jest ono na grupy tematyczne, które po rozwinięciu odkrywają coraz bardziej szczegółowe informacje.

Powrót do strony głównej BIP KCHZ możliwy jest poprzez kliknięcie w menu głównym odnośnika “Strona Główna”.

Do szybszego wyszukania żądanej informacji służy pole wyszukiwania umieszczone w górnej lewej części menu górnego. W pole to należy wpisać słowa kluczowe, a następnie kliknąć przycisk “Szukaj”. Po wykonaniu tej operacji wyświetlona zostanie lista plików i dokumentów spełniających kryterium wyszukiwania.

Na każdej stronie Biuletynu w lewej dolnej części ekranu umieszczony jest licznik odwiedzin. Wskazuje on ilość odsłon strony BIP KCHZ.

W prawej górnej części ekranu znajduje się logo (znak graficzny) BIP, umożliwiający połączenie się ze stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej.

W górnej części ekranu znajduje się baner (znak graficzny) KCHZ, umożliwiający połączenie się ze stroną BIP KCHZ.

Strony Biuletynu wyposażone są w rejestr zmian, w którym w sposób automatyczny odnotowywane są zmiany w treści poszczególnych stron. Lista zmian dostępna jest po kliknięciu w menu głównym w górnej części strony odnośnika “Rejestr zmian”. Zmiany wyświetlane są w układzie chronologicznym (wg daty), istnieje też możliwość przeszukania rejestru według czasu powstania zmian.

W Biuletynie oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania, do których można dotrzeć za pomocą linków.

Wykaz formatów plików stosowanych na stronie BIP KCHZ:
*.pdf – Portable Document Format (format pliku możliwego do odczytania za pomocą bezpłatnego programu Acrobat Reader),
*.doc – dokument programu Microsoft Word,
*.xls – dokument programu Microsoft Excel,
*.zip – ZIP file format (format kompresji plików),
*.rar – RAR file format (format kompresji plików).