Historia

Siedziba Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2001 roku.
Zostało utworzone na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2000 roku. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt jest prawnym następcą zlikwidowanej w 2000 roku Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Warszawie, która została utworzona Rozporządzeniem Rady Ministrów w 1975 roku przez połączenie Wojewódzkich Stacji Oceny Zwierząt i Państwowych Zakładów Unasieniania Zwierząt w celu realizowania polityki państwa w zakresie oceny i hodowli zwierząt gospodarskich.
W okresie minionych 25 lat nadrzędnym celem prowadzonej działalności było wspieranie rozwoju hodowli i unasieniania zwierząt oraz realizacja krajowych programów hodowlanych. Systematycznie, we współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie, doskonalone były metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt. Obecny stan hodowli zwierząt gospodarskich w kraju to wynik pracy wielu zespołów ludzi w tym pracowników Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt i jej oddziałów terenowych.
Od chwili utworzenia w 1975 r., Centralną Stacją Hodowli Zwierząt kierowali:
mgr inż. Bogdan Wojtulewicz 1975.11.01 – 1985.05.31
mgr inż. Józef Pieńkowski 1985.06.01 – 1987.04.15
inż. Waldemar Jandl 1987.04.16 – 1988.04.30
mgr inż. Jerzy Michałowicz 1988.05.01 – 1992.12.04
mgr inż. Marek Nagrabecki 1992.12.07 – 1994.09.14
mgr inż. Włodzimierz Komorowski 1994.10.17 – 1998.03.02
mgr inż. Adam Gałgański 1998.03.03 – 1998.08.15
mgr inż. Mieczysław Robak 1998.09.14 – 1999.07.31
mgr inż. Zbigniew Kossowski 1999.08.01 – 2000.12.31
Od chwili utworzenia w 2001 r., Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt kierowali:
mgr inż. Zbigniew Kossowski 2000.12.31 – 2001.11.21
mgr inż. Aleksander Merecki 2001.11.23 – 2006.01.31
mgr inż. Leszek Sobolewski 2006.01.31 – obecnie Dyrektor KCHZ

Majątek

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt użytkuje otrzymany w zarząd majątek Skarbu Państwa niezbędny do prawidłowego wykonywania zadań statutowych jednostki.
Majątek Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt stanowią:
1. środki trwałe, z tego:
– grunty,
– budynki biurowe,
– urządzenia techniczne
– środki transportu oraz
– wyposażenie biurowe i laboratoryjne,
2. wartości niematerialne i prawne,
3. pozostałe środki trwałe.

Kompetencje kontroli

Na podstawie art. 35 ust. 2 i ust. 3 wyżej wymienionej ustawy pracownicy Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt wykonują czynności kontrolne w ramach kontroli po uzyskaniu upoważnienia do ich wykonywania udzielonego przez Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt lub osobę przez niego upoważnioną.

Po przedstawieniu wyżej wymienionego upoważnienia mają prawo do:
1) wstępu na grunty i do obiektów, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, do zakładów wylęgu drobiu oraz do obiektów, w których jest pozyskiwany, produkowany, przetwarzany lub przechowywany materiał biologiczny;
2) oględzin zwierząt gospodarskich, przeprowadzania badań i pobierania próbek krwi oraz próbek materiału biologicznego;
3) kontroli świadectw zootechnicznych, dokumentów hodowlanych i innych dokumentów w zakresie objętym przedmiotem kontroli;
4) dostępu do komputerowych systemów zarządzania informacjami w zakresie objętym przedmiotem kontroli oraz do danych zawartych w tych systemach;
5) żądania pisemnych i ustnych wyjaśnień w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

Instrukcja obsługi

Instrukcja korzystania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej
Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (BIP KCHZ)
Strona podmiotowa BIP KCHZ tworzona jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP umożliwia menu przedmiotowe umieszczone po lewej stronie ekranu. Podzielone jest ono na grupy tematyczne, które po rozwinięciu odkrywają coraz bardziej szczegółowe informacje.

Powrót do strony głównej BIP KCHZ możliwy jest poprzez kliknięcie w menu głównym odnośnika “Strona Główna”.

Do szybszego wyszukania żądanej informacji służy pole wyszukiwania umieszczone w górnej lewej części menu górnego. W pole to należy wpisać słowa kluczowe, a następnie kliknąć przycisk “Szukaj”. Po wykonaniu tej operacji wyświetlona zostanie lista plików i dokumentów spełniających kryterium wyszukiwania.

Na każdej stronie Biuletynu w lewej dolnej części ekranu umieszczony jest licznik odwiedzin. Wskazuje on ilość odsłon strony BIP KCHZ.

W prawej górnej części ekranu znajduje się logo (znak graficzny) BIP, umożliwiający połączenie się ze stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej.

W górnej części ekranu znajduje się baner (znak graficzny) KCHZ, umożliwiający połączenie się ze stroną BIP KCHZ.

Strony Biuletynu wyposażone są w rejestr zmian, w którym w sposób automatyczny odnotowywane są zmiany w treści poszczególnych stron. Lista zmian dostępna jest po kliknięciu w menu głównym w górnej części strony odnośnika “Rejestr zmian”. Zmiany wyświetlane są w układzie chronologicznym (wg daty), istnieje też możliwość przeszukania rejestru według czasu powstania zmian.

W Biuletynie oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania, do których można dotrzeć za pomocą linków.

Wykaz formatów plików stosowanych na stronie BIP KCHZ:
*.pdf – Portable Document Format (format pliku możliwego do odczytania za pomocą bezpłatnego programu Acrobat Reader),
*.doc – dokument programu Microsoft Word,
*.xls – dokument programu Microsoft Excel,
*.zip – ZIP file format (format kompresji plików),
*.rar – RAR file format (format kompresji plików).

Co to jest BIP ?

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemustron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

logo_bip

 

 

 

66 Zjazd EAAP (Europejskiej Federacji Zootechnicznej)

Od 31 sierpnia do 4 września 2015 roku odbywał się w Warszawie 66. Zjazd Europejskiej Federacji Zootechnicznej (EAAP), którego jednym z współorganizatorów było Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Głównym organizatorem Zjazdu było Polskie Towarzystwo Zootechniczne, które Zjazd EAAP organizowało w Polsce już po raz trzeci. Patronami Zjazdu byli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, który zaprosił EAAP do organizacji Zjazdu w Polsce oraz Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Na Zjazd zarejestrowanych było blisko 1200 uczestników i osób towarzyszących z 62 krajów świata. Ostatecznie w obradach brało udział 1135 osób z 60 krajów, z tego 942 uczestników było z 35 krajów będących członkami EAAP a 171 z 26 krajów nienależących do EAAP. Spośród krajów członkowskich, najwięcej uczestników odnotowano z następujących państw:

Kraj

Liczba uczestników

Polska

247

Francja

107

Holandia

95

Niemcy

71

Włochy

51

Wielka Brytania

43

Dania

41

A spośród krajów niebędących członkami EAAP:

Kraj

Liczba uczestników

USA

22

Japonia

19

Australia

15

Kanada

15

Brazylia

13

Urugwaj

12

 

Tylko podczas dwóch Zjazdów EAAP liczba uczestników była większa: w Barcelonie w 2009 r. i w Nantes w 2013.

Temat przewodni Zjazdu brzmiał: „Innowacje w produkcji zwierzęcej: od idei do praktyki”. Podczas 55 sesji naukowych liczba zaproszonych prelegentów była najwyższa w historii Zjazdów tak samo jak liczba 20 stypendiów udzielonych młodym pracownikom nauki.

Ostatniego dnia Zjazdu obyło się Krajowe Forum Nauka-Praktyce, w którym uczestniczyło łącznie ok. 150 osób z Polski i ze świata.

Tego samego dnia odbyły się też wycieczki specjalistyczne, w których uczestniczyło łącznie blisko 140 osób a 3-4 września miała także miejsce wystawa, gdzie swoje stoisko miało także Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Ale Zjazdy EAAP to nie tylko nauka – to także możliwość spotkania znajomych i przyjaciół z całego świata i w końcu możliwość przybliżenia kraju – gospodarza. Jednym z elementów była muzyka. Uroczyste otwarcie Zjazdu, w którym uczestniczył także Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Taduesz Nalewajk, odbyło się przy dźwiękach muzyki Chopina, podczas Wieczoru Polskiego królowała muzyka ludowa z kilku regionów Polski a podczas kolacji pożegnalnej towarzyszył jej uczestnikom jazz. Organizatorzy postarali się także umożliwić pokazanie Warszawy mimo bardzo napiętego programu obrad i zorganizowali nocne jej zwiedzanie z przewodnikiem – 370 uczestników wycieczki „Warsaw by night” świadczy o tym jak dobry był to pomysł.

Dobre jedzenie, miłe towarzystwo, interesujący program towarzyszący będące uzupełnieniem ciekawych doniesień naukowych i dyskusji na pewno długo pozostaną w pamięci uczestników Zjazdu w Warszawie. Tak samo jak niespodziewany upał, który przez pierwsze dwa dni dał się wszystkim we znaki.


Raport końcowy – (plik *.pdf – 268 KB)


W dniach 19 i 20 lutego 2014 r. z wizytą w Polsce przebywali Prezydent EAAP Philippe Chamineau oraz Sekretarz Generalny EAAP Andrea Rosati. Celem wizyty była ocena stanu przygotowań do 66. Zjazdu EAAP, który odbędzie się w dniach 31 sierpnia – 4 września 2015 r. w Polsce.
Goście z EAAP spotkali się z Panem Tadeuszem Nalewajkiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezydent EAAP podziękował Ministrowi za zaproszenie do zorganizowania Zjazdu w Polsce. Omówiono główne zadania EAAP, cele stawiane zjazdom i przedyskutowano korzyści jakie może przynieść polskiej hodowli i nauce, dobra organizacja i promocja Zjazdu.
W spotkaniu uczestniczyli także, Pan Prof. Roman Niżnikowski Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Pan Jan Prandota Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW, Pani Hanna Kostrzewska Z-ca Dyrektora Departamentu, Ela Sawicka Główny specjalista w Departamencie, Pan Leszek Sobolewski Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt oraz Pani Dorota Krencik Główny specjalista KCHZ.
Delegacja EAAP spotkała się również z JM Rektorem Prof. dr hab. Alojzym Szymańskim oraz władzami SGGW w Warszawie, którzy będą gościć uczestników przyszłorocznego zjazdu na terenie kampusu SGGW.
W swoim raporcie z wizyty w Warszawie goście określili warunki organizacyjne jako zbliżone do optymalnych.