RODO

Czym jest RODO?

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO ma zastosowanie od 25 maja 2018 r.

Czym są dane osobowe?

Zgodnie z definicją zawartą w RODO, danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do:

  1. realizacji zgody której nam udzieliłeś,
  2. realizacji umowy zawartej z Administratorem danych osobowych,
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych,
  4. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
  5. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Zgodnie z RODO możemy przetwarzać wyłącznie takie dane, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych.