Kompetencje kontroli

Na podstawie art. 41 ust 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jednolity ustawy – Dz. U. z 2017 r., poz. 2132), pracownicy Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, wykonując czynności kontrolne, po przedstawieniu upoważnienia do ich wykonywania udzielonego przez Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierzat, mają prawo do: 1) wstępu na grunty, w tym leśne, i do obiektów, w których są utrzymywane zwierzęta, do zakładów wylęgu drobiu oraz do obiektów, w których jest produkowany i przechowywany materiał biologiczny,
2) oględzin zwierząt, przeprowadzania badań i pobierania próbek krwi oraz próbek materiału biologicznego,
3) kontroli dokumentów hodowlanych i innych niezbędnych dokumentów,
4) żądania pisemnych i ustnych wyjaśnień.