Inspektor Ochrony Danych

Inspektor ochrony danych jest wyznaczany przez Administratora na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych i korzystaniem z praw związanych z przetwarzaniem danych, a także do realizacji tych zadań.

Kto jest inspektorem ochrony danych i jak mogę się z nim skontaktować?

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@kchz.agro.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora: ul. Sokołowska 3, 01-142 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektorem ochrony danych jest Pan Krzysztof Staniak.