Obowiązek informacyjny

Gdy pozyskujemy Twoje dane osobowe, masz prawo wiedzieć, dlaczego je przetwarzamy. Informujemy Cię o tym na podstawie tzw. obowiązku informacyjnego wykonywanego zgodnie z art. 13 i/lub 14 RODO. Poniżej znajdziesz właściwą dla siebie klauzulę informacyjną.

Administrator: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt z siedzibą w Warszawie przy ul. Sokołowskiej 3.

Z Administratorem możesz się skontaktować mailowo: kchz@kchz.agro.pl lub pisemnie (adres siedziby Administratora).

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Krzysztof Staniak, email: iod@kchz.agro.pl

Jeżeli przebywasz lub przebywałeś na terenie nieruchomości należących do Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

 Budynek przy ul. Sokołowskiej 3 w Warszawie

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię Administratora danych osobowych.

Monitoring obejmuje: chodnik wzdłuż budynku przy ul. Sokołowskiej 3, wjazd na teren posesji, parking oraz hol w budynku.

Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez Administratora przez okres 30 dni.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Każda osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoką ochronę danych osobowych oraz pomoc w realizacji praw osób, których dane dotyczą, związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dlatego jeżeli doszło do zdarzenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych, które niepokoi osobę, której dane dotyczą, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych – iod@kchz.agro.pl.

Budynek przy ul. Przyszłości 1 w Parzniewie.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię Administratora danych osobowych.

Monitoring obejmuje: teren wokół budynku Laboratorium Oceny Mleka Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt Laboratorium Referencyjnego z/s w Parzniewie.

Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez Administratora przez okres 30 dni.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania;

Każda osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoką ochronę danych osobowych oraz pomoc w realizacji praw osób, których dane dotyczą, związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dlatego jeżeli doszło do zdarzenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych, które niepokoi osobę, której dane dotyczą, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych – iod@kchz.agro.pl.

Jeżeli jesteś hodowcą, z którym zawarliśmy umowę o ocenę wartości użytkowej i oceny genetycznej

Jeśli jesteś osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, z którą ma zostać zawarta z Administratorem umowa o ocenę wartości użytkowej i oceny genetycznej (dalej: „umowa”), Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane, aby:

 • zawrzeć z Tobą umowę i realizować jej warunki – podstawą prawną przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizować obowiązki prawne wynikające np. z przepisów dotyczących organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, rachunkowości i archiwizacji – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • rozpatrywać reklamacje oraz bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ustaleniu, obronie lub dochodzeniu roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeśli jesteś reprezentantem (np. prokurentem/pełnomocnikiem, członkiem zarządu) podmiotu, z którym Administrator zawarł umowę Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane, aby:

 • umożliwić wykonanie zawartej umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • realizować obowiązki prawne wynikające np. z przepisów dotyczących organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, rachunkowości i archiwizacji – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • rozpatrywać reklamacje oraz bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ustaleniu, obronie lub dochodzeniu roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeśli jesteś np. reprezentantem, prokurentem/pełnomocnikiem, Twoje dane mogą być przetwarzane w celu weryfikacji np. z Krajowym Rejestrem Sądowym, Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, który polega m.in. na  dołożeniu należytej staranności przy kontroli statusu prawnego kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dostęp do Twoich Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy Administratora,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne oraz bezpiecznego niszczenia dokumentów i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
 • kancelarie prawne lub doradcze,
 • podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa np. sądy, organy administracji skarbowej.

Twoje Dane Osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz 10 lat od końca roku kalendarzowego od jej zakończenia, zgodnie z obowiązującą u Administratora dokumentacją archiwalną.

Jeśli jesteś osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, z którą Administrator zawarł umowę, Twoje Dane Osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub źródeł publicznie dostępnych np. ze stron internetowych, z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Z wyżej wymienionymi źródłami danych możemy zweryfikować Twoje dane lub ew. pozyskać z nich np. następujące kategorie danych: identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), kontaktowe (np. adres), dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (np. NIP, REGON).

Jeśli jesteś przedstawicielem, reprezentantem, prokurentem/pełnomocnikiem podmiotu, z którym Administrator zawarł umowę, Twoje Dane Osobowe uzyskaliśmy od Ciebie lub od podmiotu, który reprezentujesz. Przetwarzamy kategorie Twoich danych osobowych np.: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, serię i numer dowodu tożsamości lub numer PESEL (np. w przypadku pełnomocników), a także służbowy adres e-mail, nr telefonu. Ponadto, dane (np. reprezentantów, pełnomocników, prokurentów) mogą pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych np. stron internetowych, mogą być pozyskiwane i zweryfikowane z Krajowym Rejestrem Sądowym, m.in. w zakresie danych ujawnionych ww. rejestrach i stronach internetowych np.: danych identyfikacyjnych (np. imię, nazwisko), kontaktowe (np. adres), dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy.

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do przeniesienia Danych Osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Jeżeli jesteś hodowcą pszczół, którego dane będą publikowane

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest udostępnianie informacji dotyczących pasieki hodowlanej. Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą oraz w art. 6 ust. 1 lit e RODO, tj. w związku z wykonywaniem przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym np. dotyczącego archiwizacji dokumentów.

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć:

 • upoważnieni pracownicy Administratora,
 • odbiorcy publikacji Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie np. hodowcy pszczół oraz zainteresowani pszczelarze,
 • podmioty, którym informacje dotyczące pasieki hodowlanej będą udostępniane w celach informacyjnych i naukowych (np. związkom branżowym, uczelniom i instytutom badawczym),
 • użytkownicy Internetu, z uwagi na zamieszczanie publikacji Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt na jego stronach internetowych,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne oraz bezpiecznego niszczenia dokumentów i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
 • podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa.

Dane Osobowe będą publikowane do czasu wycofania zgody nie dłużej jednak niż do momentu uzyskaniu informacji o zakończeniu prowadzenia księgi hodowlanej lub rejestru dla linii hodowlanej pszczół, a formularz oświadczenia zgody będzie przechowywany przez okres zgodny z klasyfikacją archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym u Administratora, tj. przez okres 10 lat.

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne.

Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości ich publikacji i udostępniania.

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do przeniesienia Danych Osobowych,
 • prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzanie do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

Jeżeli jesteś hodowcą zwierząt futerkowych, którego dane będą publikowane

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest udostępnianie informacji dotyczących stada hodowlanego zwierząt futerkowych. Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit a RODO, to jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą oraz w art. 6 ust. 1 lit e RODO, tj. w związku z wykonywaniem przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym np. dotyczącego archiwizacji dokumentów.

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć:

 • upoważnieni pracownicy Administratora,
 • odbiorcy publikacji Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, np. hodowcy zwierząt futerkowych,
 • podmioty, którym informacje dotyczące stada hodowlanego zwierząt futerkowych będą udostępniane w celach informacyjnych i naukowych (np. związkom branżowym, uczelniom i instytutom badawczym),
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne oraz bezpiecznego niszczenia dokumentów i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
 • podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa.

Dane Osobowe będą publikowane do czasu wycofania zgody nie dłużej jednak niż do momentu zakończenia obowiązywania umowy o ocenę wartości użytkowej i genetycznej stad zwierząt futerkowych, a formularz oświadczenia zgody będzie przechowywany przez okres zgodny z klasyfikacją archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym u Administratora, tj. przez okres 10 lat.

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości ich publikacji i udostępniania.

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do przeniesienia Danych Osobowych,
 • prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzanie do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

Jeżeli jesteś hodowcą, z którym zawarliśmy umowę zlecenia

Jeśli jesteś osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, z którą ma zostać zawarta z Administratorem umowa zlecenia (dalej: „umowa”), Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane, aby:

 • zawrzeć z Tobą umowę i realizować jej warunki – podstawą prawną przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizować obowiązki prawne wynikające np. z przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rachunkowości i archiwizacji – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • rozpatrywać reklamacje oraz bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ustaleniu, obronie lub dochodzeniu roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeśli jesteś reprezentantem (np. prokurentem/pełnomocnikiem, członkiem zarządu) podmiotu, z którym Administrator zawarł umowę Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane, aby:

 • umożliwić wykonanie zawartej umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • realizować obowiązki prawne wynikające np. z przepisów dotyczących podatków, rachunkowości i archiwizacji – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • rozpatrywać reklamacje oraz bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ustaleniu, obronie lub dochodzeniu roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeśli jesteś np. reprezentantem, prokurentem/pełnomocnikiem, płatnikiem podatku vat,  Twoje dane mogą przetwarzane w celu weryfikacji np. z Białą Listą Podatników Vat,  Krajowym Rejestrem Sądowym, Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEDIG) – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, który polega m.in. na  zapewnieniu wyższego stopnia bezpieczeństwa prowadzonych transakcji, dołożeniu należytej staranności przy kontroli statusu prawnego kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dostęp do Twoich Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy Administratora,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne oraz bezpiecznego niszczenia dokumentów i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
 • kancelarie prawne lub doradcze,
 • podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa np. sądy, organy administracji skarbowej.

Twoje Dane Osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz 10 lat od końca roku kalendarzowego od jej zakończenia, zgodnie z obowiązującą u Administratora instrukcją archiwalną.

Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, z którą Administrator zawarł umowę, Twoje Dane Osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub źródeł publicznie dostępnych np. ze stron internetowych, z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG), Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (BIP MF) w związku z weryfikacją z tzw. Białą Listą Podatników Vat. Z wyżej wymienionymi źródłami danych możemy zweryfikować Twoje dane lub ew. pozyskać z nich np. następujące kategorie danych: identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), kontaktowe (np. adres), dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (np. NIP, REGON).

Jeśli jesteś przedstawicielem, reprezentantem, prokurentem/pełnomocnikiem podmiotu, z którym Administrator zawarł umowę, Twoje Dane Osobowe uzyskaliśmy od Ciebie lub od podmiotu, który reprezentujesz. Przetwarzamy kategorie Twoich danych osobowych np.: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, serię i numer dowodu tożsamości lub numer PESEL (np. w przypadku pełnomocników), a także służbowy adres e-mail, nr telefonu. Ponadto dane (np. reprezentantów, pełnomocników, prokurentów) mogą pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych np. stron internetowych, mogą być pozyskiwane i zweryfikowane z tzw. Białą Listą Podatników VAT, Krajowym Rejestrem Sądowym, m.in. w zakresie danych ujawnionych ww. rejestrach i stronach internetowych np.: danych identyfikacyjnych (np. imię, nazwisko), kontaktowe (np. adres), dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeśli jesteś osobą wskazaną przez hodowcę, która będzie zamiast niego realizowała zadania objęte zakresem umowy, wówczas Twoje Dane Osobowe uzyskaliśmy od ww. hodowcy w zakresie: imię, nazwisko, adres.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy.

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do przeniesienia Danych Osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Jeżeli jesteś naszym kontrahentem, wykonawcą, osobą do kontaktu, reprezentantem podmiotu z którym zawarliśmy umowę

Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, z którą ma zostać zawarta umowa, Twoje dane osobowe będą przetwarzane, aby:

 • zawrzeć z Tobą umowę i realizować jej warunki – podstawą prawną przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizować obowiązki prawne wynikające np. z przepisów dotyczących podatków, rachunkowości i archiwizacji – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • rozpatrywać reklamacje oraz bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ustaleniu, obronie lub dochodzeniu roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeśli jesteś reprezentantem (np. prokurentem/pełnomocnikiem, członkiem zarządu) podmiotu, z którym Administrator zawarł umowę Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane, aby:

 • umożliwić wykonanie zawartej umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • realizować obowiązki prawne wynikające np. z przepisów dotyczących podatków, rachunkowości i archiwizacji – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • rozpatrywać reklamacje oraz bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ustaleniu, obronie lub dochodzeniu roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeśli jesteś np. reprezentantem, prokurentem/pełnomocnikiem, płatnikiem podatku vat, Twoje dane mogą przetwarzane w celu weryfikacji np. z Białą Listą Podatników Vat, Krajowym Rejestrem Sądowym, Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEDIG) – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, który polega m.in. na zapewnieniu wyższego stopnia bezpieczeństwa prowadzonych transakcji, dołożeniu należytej staranności przy kontroli statusu prawnego kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeśli jesteś pracownikiem, współpracownikiem, osobą do kontaktu Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane, aby:

 • umożliwić wykonanie zawartej umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • rozpatrywać reklamacje oraz bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ustaleniu, obronie lub dochodzeniu roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dostęp do Twoich Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy Administratora,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne oraz bezpiecznego niszczenia dokumentów i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
 • kancelarie prawne lub doradcze,
 • podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa np. sądy, organy administracji skarbowej.

Twoje Dane Osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz 10 lat od końca roku kalendarzowego od jej zakończenia, zgodnie z obowiązującą u Administratora dokumentacją archiwalną.

Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, z którą Administrator zawarł umowę, Twoje dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, lub źródeł publicznie dostępnych np. ze stron internetowych, z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CDEIG), Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (BIP MF) w związku z weryfikacją z tzw. Białą Listą Podatników Vat. Z wyżej wymienionymi źródłami danych możemy zweryfikować Twoje dane lub ew. pozyskać z nich np. następujące kategorie danych: identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), kontaktowe (np. adres), dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (np. NIP, REGON).

Jeśli jesteś przedstawicielem, reprezentantem, prokurentem/pełnomocnikiem podmiotu, z którym Administrator zawarł umowę, Twoje Dane Osobowe uzyskaliśmy od Ciebie lub od podmiotu, który reprezentujesz. Przetwarzamy kategorie Twoich danych osobowych np.: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, serię i numer dowodu tożsamości lub numer PESEL (np. w przypadku pełnomocników), a także służbowy adres e-mail, nr telefonu. Ponadto dane (np. reprezentantów, pełnomocników, prokurentów) mogą pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych np. stron internetowych, mogą być pozyskiwane i zweryfikowane z tzw. Białą Listą Podatników VAT, Krajowym Rejestrem Sądowym, m.in. w zakresie danych ujawnionych ww. rejestrach i stronach internetowych np.: danych identyfikacyjnych (np. imię, nazwisko), kontaktowych (np. adres), dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeśli jesteś pracownikiem, współpracownikiem, osobą do kontaktu odpowiedzialną za wykonanie i realizację umowy zawartej z Administratorem, Twoje dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotu, którego jesteś przedstawicielem lub współpracownikiem. Przetwarzamy m.in. następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, służbowe dane kontaktowe (np. adres e-mail, telefon).

W przypadku podmiotu, z którym Administrator zawarł umowę oraz osób go reprezentujących podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

W przypadku osób do kontaktu, pracowników, współpracowników podmiotu, z którym Administrator zawarł umowę, podanie danych jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania danych może być np. utrudniony kontakt pomiędzy stronami zawartej umowy i jej realizacja.

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do przeniesienia Danych Osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Jeżeli jesteś osobą, która złożyła wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja przepisów o dostępie do informacji publicznej. Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, to jest w ramach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej.

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy Administratora,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne oraz bezpiecznego niszczenia dokumentów i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
 • kancelarie prawne lub doradcze,
 • podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa np. sądy.

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat. Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”).

Jeżeli jesteś osobą, która złożyła wniosek/żądanie w związku z realizacją swoich praw wynikających z art. 12, art. 15 – 18, 20 – 22 RODO

Celem zbierania danych jest: rozpatrzenie wniosku, w tym prowadzenia postępowania wyjaśniającego; ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami; archiwizacja dokumentacji; realizacja obowiązku rozliczalności określonego w art. 24 RODO; dowodowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest: realizacja obowiązku prawnego wynikającego z art. 12 RODO, w powiązaniu z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wykonywanie przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej, np. archiwizacja dokumentacji, w powiązaniu z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Dostęp do zebranych danych mają upoważnieni pracownicy Administratora. Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym. Dane osobowe mogą być przekazane m.in. podmiotom działającym na zlecenie Administratora np. obsługującym systemy IT, niszczącym dokumentację, a także kancelariom prawnym lub doradczym. Dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom).

Dane przechowywane będą przez okres 10 lat od momentu rozpatrzenia sprawy, zgodnie z obowiązującą u Administratora instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów w związku z realizacją obowiązku rozliczalności określonego w art. 24 RODO.

Podanie danych jest niezbędne do realizacji wymogów prawnych wynikających z art. 12 art. 15-22 RODO. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości potwierdzenia tożsamości, tym samym odmowne udzielenie odpowiedzi w zakresie realizacji żądania praw osób, których dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz do ich sprostowania (art. 16 RODO);
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.