Organ nadzoru

W Polsce organem nadzorczym, który w szczególności monitoruje stosowanie RODO oraz ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje na temat działalności Prezesa oraz podległego mu Urzędu Ochrony Danych Osobowych uzyskasz na stronie internetowej ww. urzędu, https://uodo.gov.pl.