Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo wystąpić z wnioskiem o informację, czy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe oraz uzyskania dostępu do swoich danych osobowych lub ich kopii, jeśli przetwarzanie ma miejsce. Zakres informacji, o które możesz prosić, określa art. 15 ust. 1 i 2 RODO. Są to przede wszystkim informacje o: celach przetwarzania, zakresie danych osobowych, planowanym okresie przechowywania danych, odbiorcach lub kategoriach  odbiorców danych, Twoich prawach, źródłach danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Udzielimy Ci informacji bez opłat oraz bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. Ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań termin możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące, ale poinformujemy Cię o takim przedłużeniu terminu w ciągu miesiąca od otrzymania Twojego żądania. Prawo do uzyskania kopii danych może zostać ograniczone w przypadku, gdy wpływałoby ono negatywnie na prawa i wolności innych.

Prawo do sprostowania danych

Jeśli zorientujesz się, że Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, są nieprawidłowe (nieprawdziwe) lub niekompletne (niepełne), masz prawo zwrócić się do nas o ich sprostowanie. Jeśli udostępnimy Twoje dane osobowe osobie trzeciej, powiadomimy również tę osobę trzecią o Twoim żądaniu sprostowania danych (art. 16 RODO).

Prawo do wniesienia sprzeciwu

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację (art. 21 RODO). Nie będziemy mogli uznać Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do prowadzenia takich działań na postawie przepisów prawa oraz jeśli jest to konieczne w celu wykonania umowy (np. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Prawo do wycofania zgody

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich dane osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:

  • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres, w którym będziemy weryfikować ich prawidłowość,
  • kwestionujesz zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora,
  • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka zawarcia i realizacji umowy lub zgoda, masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO). Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Abyś mógł przenieść dane osobowe, przetwarzanie musi odbywać się w sposób zautomatyzowany (np. nie dotyczy to danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej).

Prawo do usunięcia

Możesz zwrócić się do nas z wnioskiem o usunięcie swoich danych osobowych (art. 17 RODO), jeśli np.:

  • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • wycofasz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

Prawo do usunięcia danych i prawo do bycia zapomnianym nie mają charakteru bezwzględnego i mogą być ograniczone, jeśli przetwarzanie jest niezbędne np. do: korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; wywiązania się z prawnego obowiązku, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych; ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO. Właściwym organem do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.