Wytyczne ICAR

Międzynarodowy Komitet ds. Rejestracji Zwierząt (ICAR) jest światową organizacją członkowską, zajmującą się ujednoliceniem sposobów identyfikacji, prowadzenia oceny wartości użytkowej i oceny wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich. Jej celem jest promowanie doskonalenia produkcyjności zwierząt, zdrowia zwierząt, opieki nad zwierzętami, bezpieczeństwa żywności oraz wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko. Czyni to poprzez formułowanie przepisów, definicji, norm i wytycznych służących rejestracji cech o znaczeniu ekonomicznym oraz charakterystyk systemów produkcji.

ICAR systematycznie opracowuje i dokonuje korekt poszczególnych części Wytycznych.
Oficjalne, zatwierdzone przez ICAR, są wyłącznie angielskojęzyczne wersje Wytycznych (https://www.icar.org/index.php/icar-recording-guidelines/). 
Udostępnione tutaj tłumaczenia Wytycznych, wykonane z największą starannością, mają jedynie wartość informacyjną. Przygotowywane są sukcesywnie po ich opublikowaniu przez ICAR. Przeznaczone są przede wszystkim dla hodowców oraz ich organizacji prowadzących ocenę użytkowości, ocenę genetyczną i realizujących programy hodowlane.
Poniżej znajduje się lista obecnie przetłumaczonych dokumentów. Lista ta może być zmieniania w zależności od zmian wprowadzanych przez ICAR albo konieczności przetłumaczenia dodatkowych dokumentów. 

Część 0 – Preambuła do Wytycznych ICAR
Część 1 – Przepisy ogólne dotyczące Wytycznych ICAR
Część 2 – Wytyczne dot. oceny użytkowości mlecznej bydła mlecznego
Procedura 1 do Części 2 Wytycznych ICAR – Obliczanie wydajności 24 godzinnej
Procedura 2 do Części 2 Wytycznych ICAR Wytyczne – Obliczanie skumulowanej wydajności laktacyjnej
Część 3 – Wytyczne ICAR dotyczące oceny produkcyjności bydła mięsnego
Część 4 – Wytyczne dot. technologii DNA
Część 5 – Wytyczne ICAR dot. oceny pokroju bydła mlecznego, bydła mięsnego, bydła dwustronnie użytkowego i kóz mlecznych
Załącznik 1 do części 5 – Definicja cechy standardowej dla bydła mlecznego
Załącznik 2 do części 5 – Definicja cechy standardowej dla bydła dwustronnie użytkowego
Załącznik 3 do części 5 – Definicja cechy standardowej dla bydła ras mięsnych
Załącznik 4 do części 5 – Definicja cechy standardowej dla kóz mlecznych
Załącznik 5 do części 5 – Związek między pokrojem a cechami funkcjonalnymi bydła mlecznego i dwustronnie użytkowego
Część 6 – Wytyczne dot. rejestrowania pokryć inseminacyjnych i przeniesień zarodków oraz raportowania płodności
Część 7 – Wytyczne dot. zdrowia, płodności samic, zdrowotności wymienia, cech zdrowia racic i kulawizn u bydła
Atlas zdrowia racic v.1 – https://www.icar.org/wp-content/uploads/2016/04/Polish-translation-of-the-ICAR-Claw-Health-Atlas.pdf
Część 8 – Wytyczne dla Certyfikatu Jakości ICAR
Część 9 – Wytyczne dot. oceny genetycznej bydła mlecznego
Część 11 – Wytyczne dotyczące testowania, zatwierdzania i sprawdzania urządzeń rejestrujących mleko
Załącznik 10 do Części 11 Wytycznych – Okresowe sprawdzanie zatwierdzonych mlekometrów. Wskazówki dla próbobiorcy i rolnika
Część 12 – Wytyczne dot. analiz mleka
Procedura Części 12 Wytycznych dot. analiz mleka – Wytyczne dotyczące stosowania materiału odniesienia certyfikowanego przez EC JRC do zliczania komórek somatycznych w mleku
Cześć 13 – Wytyczne dotyczące analizy mleka on-line
Część 14 – Wytyczne dotyczące identyfikacji oraz włókna alpak i kóz kaszmirskich
Część 15 – Podsumowanie wytycznych ICAR dotyczących wymiany danych
Część 16 – Wytyczne dotyczące oceny użytkowości owiec mlecznych i kóz mlecznych
Część 18 – Wytyczne dla związków hodowców
Część 19 – Wytyczne dotyczące rejestrowania pobierania paszy na potrzeby oceny genetycznej
Część 20 – Rejestrowanie emisji metanu przez bydło mleczne na potrzeby oceny genetycznej
Część 21 – Wytyczne dot. rejestracji mięsności, rozrodu i cech matczynych u owiec i kóz

Uwaga: Ze względu na znikome wykorzystanie nie jest tłumaczona część wytycznych przeznaczonych dla producentów różnego rodzaju urządzeń wykorzystywanych w ocenie wartości użytkowej, wytyczne dot. gatunków zwierząt nie objętych oceną wartości użytkowej w Polsce oraz niektóre specjalistyczne zagadnienia weterynaryjne np. kody chorób.